Visual Dictionary > Mandarin - Thai
Product Info
รหัสสินค้า :
PFVM-VDF205
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาจีนกลาง - ไทย Step1 (ชุด คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน)
รายละเอียดสินค้า :

Hello langauge by Visual Dictionary โปรแกรมสอนภาษาจีนกลาง - ไทย Step1 (ชุด คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน)

ขนาดบรรจุ :
1 USB Flash Drive
ราคาสินค้า :
3,700

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC162
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาจีนกลาง - ไทย Step1 (ชุด คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน)
รายละเอียดสินค้า :

Hello langauge by Visual Dictionary โปรแกรมสอนภาษาจีนกลาง - ไทย Step1 (ชุด คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน)

ขนาดบรรจุ :
10 แผ่น CDs
ราคาสินค้า :
2,500

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC111
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาจีนกลาง - ไทย Step1 (ชุด คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน) แผ่นที่ 1
รายละเอียดสินค้า :

คำศัพท์พื้นฐาน อาทิ ตัวเลข, จำนวนนับ,เลขลำดับ, เวลา, ปฏิทิน, สัญลักษณ์ทั่วไป ฯลฯ

ขนาดบรรจุ :
1 CD
ราคาสินค้า :
250

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC112
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาจีนกลาง - ไทย Step1 (ชุด คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน) แผ่นที่ 2
รายละเอียดสินค้า :

คำศัพท์พื้นฐาน โลกของเรา อาทิ โลก, ฤดูกาลและสภาพอากาศ, ประเทศ, เชื้อชาติ, ผัก-ผลไม้, สัตว์ ฯลฯ

ขนาดบรรจุ :
1 CD
ราคาสินค้า :
250

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC113
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาจีนกลาง - ไทย Step1 (ชุด คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน) แผ่นที่ 3
รายละเอียดสินค้า :

คำศัพท์พื้นฐาน เสื้อผ้าและ ร่างกาย อาทิ ร่างกาย, ใบหน้า, สภาพร่างกายและอายุ, เครื่องแต่งกาย, รองเท้า, ครอบครัว ฯลฯ

ขนาดบรรจุ :
1 CD
ราคาสินค้า :
250

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC114
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาจีนกลาง - ไทย Step1 (ชุด คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน) แผ่นที่ 4
รายละเอียดสินค้า :

คำศัพท์พื้นฐาน ในเมือง 1 อาทิ มหานคร, สี่แยก, ห้างสรรพสินค้า, ซูเปอร์มาเก็ต, ร้านอาหาร, สนามบิน, ธนาคาร ฯลฯ

ขนาดบรรจุ :
1 CD
ราคาสินค้า :
250

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC115
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาจีนกลาง - ไทย Step1 (ชุด คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน) แผ่นที่ 5
รายละเอียดสินค้า :

คำศัพท์พื้นฐาน ในเมือง 2 : ถนนในเมือง, เมือง, โรงเรียน, ห้องเรียน, โรงงาน, สำนักงาน, โรงพยาบาล, ตลาด, ร้านซักรีด ฯลฯ

ขนาดบรรจุ :
1 CD
ราคาสินค้า :
250

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC116
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาจีนกลาง - ไทย Step1 (ชุด คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน) แผ่นที่ 6
รายละเอียดสินค้า :

คำศัพท์พื้นฐาน ท่องเที่ยว และพักผ่อน อาทิ ท่องเที่ยว, ธรรมชาติ, ชนบท, ชายทะเล, สวนสนุก, โรงแรม, โรงละคร ฯลฯ

ขนาดบรรจุ :
1 CD
ราคาสินค้า :
250

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC117
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาจีนกลาง - ไทย Step1 (ชุด คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน) แผ่นที่ 7
รายละเอียดสินค้า :

คำศัพท์พื้นฐาน ภายในบ้าน อาทิ บ้าน, ห้องต่างๆ, ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, สวน, สนามหญ้า, ที่พักอาศัย, โรงรถ ฯลฯ

ขนาดบรรจุ :
1 CD
ราคาสินค้า :
250

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC118
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาจีนกลาง - ไทย Step1 (ชุด คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน) แผ่นที่ 8
รายละเอียดสินค้า :

คำศัพท์พื้นฐาน เทคโนโลยีและ การคมนาคม อาทิ เครื่องบิน, เรือ, รถยนต์, โทรศัพท์, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิก, คอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์

ขนาดบรรจุ :
1 CD
ราคาสินค้า :
250

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC119
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาจีนกลาง - ไทย Step1 (ชุด คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน) แผ่นที่ 9
รายละเอียดสินค้า :

คำศัพท์พื้นฐาน เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ อาทิ เฟอร์นิเจอร์, อุปกรณ์ทำความสะอาด, อุปกรณ์ในสำนักงาน, อุปกรณ์กีฬา, เครื่องดนตรี ฯลฯ

ขนาดบรรจุ :
1 CD
ราคาสินค้า :
250

รหัสสินค้า :
PFVM-VDC120
ชื่อสินค้า :
โปรแกรมสอนภาษาจีนกลาง - ไทย Step1 (ชุด คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน) แผ่นที่ 10
รายละเอียดสินค้า :

คำศัพท์พื้นฐาน อาชีพต่างๆ อาทิ อาชีพ, ตำแหน่ง, ทหารบก, ยานพาหนะทางทหาร, ตำรวจ, อาวุธ, ความบันเทิง, บริการและการซ่อมแซม ฯลฯ

ขนาดบรรจุ :
1 CD
ราคาสินค้า :
250