บริษัท เพอร์เฟค วิชั่น มัลติมีเดีย จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ ซึ่งรากฐานดังกล่าวคือ “การศึกษา” สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันที่ได้เน้นย้ำในเรื่องความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ ประกอบกับแนวนโยบายทางสังคมของภาครัฐที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพให้กับประชาชนโดยเน้นการยกระดับการศึกษาและลด ช่องว่างของโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย

ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงต้องการสนองตอบแนวนโยบายของภาครัฐ โดยเห็นว่า “ภาษา” เป็นรากฐานของการศึกษาที่สำคัญ การเรียนภาษาเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศซึ่งมีความสำคัญยิ่งในการติดต่อสื่อสารและการท่องเที่ยว ซึ่งนอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่ถือเป็นภาษาสากลแล้ว ปัจจุบันภาษาจีนกลาง ญี่ปุ่น หรือภาษาอื่นๆ ก็มีความสำคัญและมีบทบาทมากขึ้น ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลก สืบเนื่องมาจากปัจจุบันการติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างไร้พรมแดน อีกทั้งประเทศต่างๆมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้น ทำให้ภาษาเข้ามามีบทบาทและเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ
ดังนั้นบริษัท เพอร์เฟค วิชั่น มัลติมีเดีย จำกัด จึงมุ่งมั่นที่จะผลิตสื่อการเรียนรู้ต่างๆในรูปแบบของ “สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia)” อย่างไม่หยุดนิ่ง โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ บริษัทฯ จึงเริ่มจากเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในรูปแบบของ “ซีดีรอม (CD-Rom)” ภายใต้
แบรนด์สินค้า “Visual Dictionary” ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์สื่อการเรียนรู้ภาษาที่นำ “เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)” และเทคนิคการผลิตสื่อโดยใช้ นวัตกรรมใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ ผนวกกับวิธีการเรียนแบบธรรมชาติ ทำให้กระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยบริษัทฯ ได้ผลิตสินค้าออกมาหลากหลายภาษา อาทิ อังกฤษ จีนกลาง ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และเกาหลี ซึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ โดยบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญภาษา และสถาบันภาษาหลายแห่งมาร่วมในการจัดทำเนื้อหา และทีมพัฒนาซอฟท์แวร์มืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ ทำให้สินค้าของบริษัทฯ มีความสมบูรณ์แบบและแปลกใหม่เหนือคู่แข่ง ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมและเนื้อหาที่ถูกต้องครบถ้วนมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

บริษัทฯ จึงมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสินค้าของบริษัทฯ จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ของคนในสังคม เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป และนอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนพัฒนายังตลาดต่างประเทศซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหรือตลาดใหม่ที่ชัดเจน เนื่องจากเป็นตลาดที่มีความต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาที่หลากหลาย ซึ่งบริษัทฯ ได้วางแผนที่จะทำการตลาดในต่างประเทศในปี 2009 นี้
Vision.
เป็นผู้นำด้านผู้ผลิตสื่อการเีรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย (Multimedia) อย่างครบวงจร โดยเน้นสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นหลัก และมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตต่อเนื่องอย่างมั่งคง พร้อมกับพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล สามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศในอนาคต
Mission.
  • พัฒนาและผลิตสื่อมัลติมีเดียที่มีรูปแบบแปลกใหม่และมีคุณภาพอย่างไม่หยุดนิ่ง
  • ผลักดันหลักสูตรของสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของบริษัท เพอร์เฟค วิชั่น มัลติมีเดีย จำกัด ให้เป็นที่ยอมรับ
  • สร้่างแบรนด์สินค้าและแบรนด์ของบริษัทให้เป็นที่รู้จัก
  • สร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก
  • พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพชีวิตทีดี